Chi phí học tập

Phí Kí túc xá

Chi phí tính cho đơn vị 4 tuần.

Loại phòng Clark Campus Longlong Campus
Phòng 4 US$520 US$520
Phòng 3 US$600
Phòng 2 US$700 US$700
Phòng 1 US$950 US$950

Học phí khóa học

Chi phí tính cho đơn vị 4 tuần.

Course Clark Campus Longlong Campus
ESL US$750 US$750
ESL Intensive US$860 US$860
Business Course US$860
IELTS, TOEIC, TOEFL Beginner – Intermediate US$840 US$840
IELTS, TOEIC, TOEFL Advance US$860
IELTS Guarantee 5.5 (*) US$940
IELTS Guarantee 6.0 (*) US$940
IELTS Guarantee 6.5 (*) US$1060
IELTS Guarantee 7.0 (*) US$1260
Online TESOL US$1000 US$1000

(*) Học viên cần đạt được yêu cầu đầu vào. Học phí chưa bao gồm phí thi IELTS Official Test.
(*) Chương trình đảm bảo đầu ra kéo dài 12 tuần, học phí được tính theo đơn vị mỗi 4 tuần.